Институт

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ


Географски институт је основан 31. маја 1947. године у оквиру Српске академије наука (САНУ). Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије и система сродних научних дисциплина. Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада.

Један од иницијатора, оснивача, а уједно и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Међу директорима Института били су и академик Павле Вујевић, академик Милисав Лутовац, проф. др Душан Дукић, др Милован В. Радовановић, др Милан Бурсаћ и други, а од 2008. године до данас функцију директора обавља др Милан Радовановић.

DSC 2665

 

Седиште Института је у Београду, у ул. Ђуре Јакшића бр. 9. Институт повремено има своје истраживачке јединице у већим центрима Србије, а активно је истраживачко одељење у Новом Саду. 

Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања. Посебно, задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, Европе и Света.

Географски институт радове својих сарадника објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 70 Зборникa радова и 96 монографија.

Институт организује различите научне скупове на актуелне географске теме и сарађује са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.). Сарадници Института редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству.

Институт је организован у пет одељења: за физичку географију (заступљене су све физичко-географске дисциплине), за друштвену географију (истраживања насеља, популациона и антропогеографска истраживања), за регионалну географију (регионална и економска истраживања), за просторно планирање (локална истраживања, израда просторних планова и стратегија развоја, као и питања животне средине) и за картографију (припрема база података, обрадa података и израда тематских карата).

У Институту је запослено 42 особe, од чега 39 сарадника, међу којиме је 29 доктора наука (два научна саветника, четири виша научна сарадника и 18 научна сарадника), три магистра, шест мастера и један дипломирани географ (истраживач-пројектант за ГИС), који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција, и три особе као техничка лица.

 

Органи института


Директор, Управни одбор и Научно веће, су одговорни органи Института, који доносе политику, постављају организацију и управљају научноистраживачким радовима Института. Стварају непосредне кадровске, материјалне, финансијске, технолошке и друге услове за постизање научно значајних и друштвено корисних истраживачких резултата, са видљивим научним доприносом и одјеком како на националном тако и међународном плану.

 

Директор

Институтом руководи директор. Он се бира конкурсом, на четири године, из реда истраживача са научним звањем. Директор је у радном односу у Институту са пуним радним временом. Ако је директору истекао мандат а нови није изабран из било ког законског разлога, или у вези са важећим управним актима Академије, Управни одбор Института одређује вршиоца дужности, који има сва овлашћења директора за дато време.

 

director

др Милан Радовановић

 

Заменик директора

Ana Milanović Pešić

др Ана Милановић Пешић

 

 

 

Управни одбор

проф. др Владица Цветковић, дописни члан САНУ (председник)

академик Коста Чавошки

др Лука Поповић, научни саветник

др Јелена Ћалић, научни сарадник

др Злата Вуксановнић-Мацура, научни сарадник

 

 

Научно веће

др Тивадар Гаудењи (председник)

академик Александар Костић

проф. др Слободан Б. Марковић, дописни члан САНУ

др Милан Радовановић

др Жељко Бјељац

др Милан Миленковић

др Јелена Ћалић

др Бошко Миловановић

др Александра Терзић

др Дарко Вуковић

др Милица Пецељ

др Драгана Милијашевић

др Ана Петровић

др Марко Д. Петровић

др Ана Милановић Пешић

др Бојан Гавриловић

др Дејана Јаковљевић

др Јована Бранков

др Злата Вуксановић Мацура

др Стефана Бабовић

др Марко Урошев

др Горица Станојевић

др Милена Панић

др Дуња Демировић

др Марија Дробњаковић

др Нина Ћурчић

др Јелена Ковачевић Мајкић

др Драгана Миљановић

др Јована Тодорић

 

Мисија и визија


Основна делатност Института је научноистраживачки рад у области географије, као система сродних научних дисциплина. Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада. Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања.

Основни задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, ширег подручја Европе и Света.

Мисија Института је да као научно-истраживачка организација обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања у географским, природним и друштвеним наукама, у циљу што веће примене резултата географских истраживања у земљи и иностранству, као и популаризацији науке и ширењу научних знања и вештина усмерених ка јавном и приватном сектору, као и појединцима у земљи и иностранству.

Свој допринос Институт остварује кроз:

- истраживачке резултате и иновације у стратешким областима које су у сагласности са потребама и развојним потенцијалима Србије; Географски институт научне радове својих сарадника објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 66 Зборникa радова и 89 научних монографија.

- сарадњом са домаћим и иностраним институцијама на пољу истраживачког, научног и образовног система, кроз сарадњу са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.);

- образовањем доктораната и стручњака из области геонаука у циљу стицања академских звања и њиховог научног ангажовања на пројектима. У Институту је ангажовано 36 сарадника (међу којима је 21 доктора наука, шест магистара, осам мастера и један дипломирани географ) који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција. Такође, на Институту је ангажовано и четворо стипендиста доктораната.

- пружањем консултантских и других услуга која воде примени најновијих знања и технологија у области геонаука;

- пружање одговора на глобалне проблеме и допринос у развоју заједничких решења и иновативних идеја кроз организацију и учешће на различитим научним скуповима и семинарима на актуелне географске теме, као и публиковањем научних радова сарадника Института у водећим међународним научним часописима у свету.

- Популаризацијом науке и подизањем друштвене свести о значају научних истраживања и иновација за друштво у целини, а пре свега кроз предавања, промоцију и учешће Института на различитим манифестацијама у Србији.

Историјат


Институт је основан 31. маја 1947. године, Уредбом о институтима Српске академије наука, под називом Географски институт. Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије. Један од иницијатора, оснивача, а уједно и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Од 1961. године преименован је у Географски инситут „Јован Цвијић“ САНУ. 

Документи

1. Одлука о оснивању Географског института у оквиру Академије, 1947. године. Годишњак САН, бр. 54, 1947. године.

godisnjak 54 korica minigodisnjak 54 tekst mini

2. Уредба о оснивању Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, 1961. године. Службени гласник НРС, бр.18, од 29. априла 1961. године.

sluzbeni glasnik 61 s273 minioffical gazette 61 s274 mini

 

 

Цвијић и академици

Јован Цвијић

Петар С. Јовановић

Боривоје Ж. Милојевић

Војислав С. Радовановић

Стеван П. Бошковић

Павле Вујевић

Милисав В. Лутовац

Бранислав Букуров

 

Управници и директори

1. Академик Петар С. Јовановић, управник од 1947. до 1957. године.

2. Академик Павле Вујевић, управник од 1957. до 1961. године.

3. Др Владимир Ђурић, управник од 1961. до 1962. године.

4. Вучета Лакић, управник од 1963. до 1965. године.

5. Др Чедомир Милић, управник од 1965. до 1970. године.

6. Академик Милисав В. Лутовац, директор од 1970. до 1979. године.

7. Др Душан Дукић, директор од 1979. до 1983. године.

8. Др Мирослав Милојевић, директор од 1983. до 1986. године.

9. Др Радован Ршумовић, директор 1986. године.

10. Др Милош Зеремски, директор од 1987. до 1989. године.

11. Др Александар Вељковић, директор од 1989. до 1991. године.

12. Др Милован В. Радовановић, директор од 1991. до 1994. године.

13. Др Љубомир Менковић, в. д. директора од 1. 1. до 30. 9. 1995. године.

14. Др Милан Бурсаћ, директор од 1995. до 2006. године.

15. Др Јасмина Ђорђевић, в. д. директора од 2006. до 2008. године.

16. Др Милан Радовановић, директор од 2008. до данас

 

Бивши сарадници

Списак сарадника.

 

Ауторски текстови о институту

1. Чедомир С. Милић (1967):

Предговор - поводом двадесет година од оснивања Географског института Српске академија наука. Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 21, стр. VII–IX.

2. Милисав В. Лутовац (1977):

Предговор - поводом 30-годишњице оснивања географског института „Јован Цвијић” САНУ. Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 29, стр. VII– VIII.

3. Милош Зеремски (1988):

Четрдесет година Географског института „Јован Цвијић“, САНУ. Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, САНУ, књ.40, стр. 3‒9.

4. Милан Бурсаћ (2005):

Географски институт „Јован Цвијић” Српске академије наука и уметности. У: Зборник радова са научног симпозијума „Србија и савремени процеси у Европи и свету”. Београд: Географски факултет, стр. 29-38.

5. Јасмина Ђорђевић (2007):

Географски институт „Јован Цвијић“ од оснивања до данас. Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“, САНУ, књ.57, стр. 5‒12.

6. Весна Лукић (2007):

Научно-истраживачки рад из области демографије у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 57, стр.101–107.

7. Бранка Тошић (2007):

Истраживања у области географије градова у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 57, стр. 261–269.

8. Радмила Милетић (2007):

Економско-географска истраживања у Географском институту „Јован Цвијић” САНУ, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 57, стр. 271–280.

9. Иван Поповић и Жељко Бјељац (2007) Развој туристичке науке у Србији после Другог светског рата са посебним освртом на Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, Зборник радова Географског института „Јован Цвијић” САНУ, књ. 57, стр. 185–192.

Правна акта


Најосновнија правна акта која регулишу научноистраживачку делатност у Србији, као и основна акта Географског института „Јован Цвијић“ САНУ су:

  1. Закон о научноистраживачкој делатности, 8. децембар 2005. године, Службени гласник 110/05. (Република Србија)
  2. Закон о изменама и допунама закона о научноистраживачкој делатности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  3. Закон о Српској академији наука и уметности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (који доноси Скупштина Српске академије наука и уметности)
  4. Статут Српске академије наука и уметности, на својој првој редовној седници од 10. јуна 2010. године.
  5. Статут Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, на седници одржаној 7. октобра 2010. године. (који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)
  6. Правилник о издавачкој делатности Географског института "Јован Цвијић" САНУ, на седници одржаној  7. априла 2015. године (који доноси Научно веће Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)

 

Национални савет за научни и технолошки развој:

  1. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, "Службени гласник", бр. 24/2016  и 21/2017 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  2. Правилник о раду Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, бр. 69/1, који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, 28. јун 2018. године.

Стручне службе


У оквиру стручних служби обављају се: општи, правни, кадровски, материјално-финансијски и издавачки послови, као и међуинституционална сарадња.

 

Канцеларија за научну сарадњу

Ana Petrovicдр Ана М. Петровић, координатор

Адреса: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594;

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

 

Канцеларија за помоћ локалним самоуправама

Марко В. Милошевић, координатор

Адреса: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594;

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта:

 

 

Пројектни биро за ГИС

Драгољуб Штрбац

Адреса: Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд, Србија

Телефон: +381 11 2636 594;

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта:

 

 

 

 

 

 

Секретар

petar jokic

Петар Јокић

Телефон: +381 11 2636 594, +381 11 2636 395, +381 63 1966 910

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

 

 

 

Курирска служба

jelka panic

Јелка Панић

Телефон: +381 11 2636 594, +381 11 2636 395

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

 

 

 

Техничка подршка

Дејан Рончевић, администратор рачунарског система

Драго Каностревац, сарадник за интернет дизајн и рачунарску опрему

Снежана Нешић, књиговођа

Библиотека


Библиотека поседује велики фонд књига, часописа, карата и атласа. За услове коришћења библиотеке молимо да се обратите библиотекару госпођи Добрили Стајић.

Dobrila Stajić

Библиотекар: Добрила Стајић

Адреса: За библиотеку

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ

Ђуре Јакшића 9, 11000 Београд

Телефон: +381 11 2638 790

Факс: +381 11 2637 597

Електронска пошта: 

 

Фонд књига, часописа, карата и атласа

 

 

images kobson  logo 

doi srbija  download