Посебна издања

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, истоветном као и код Зборника радова. Свака публикација представља јединствено ауторско дело, има сопственог уредника и додељују му се по два, или у новије време и три анонимна рецензента. Одлуку о публиковању посебних издања доноси научно веће Института, након достављања рукописа и упућивања молбе за разматрање публиковања монографског дела од стране аутора. Публикације појединачно добијају свој редни број у серији, као и јединствени ИСБН број и ЦИП од стране Народне библиотеке Србије. До сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања, док је један број ових публикација у електронском облику доступан на званичној веб страници Института, као и преко Google Books сервиса.


Предња корица.

Сокобањска котлина – економско-географска студија

Књига 19

UDK 911(497.11 Сокобањска котлина)
Година издања: 1967
Аутори: Бранимир Љ. Дакић
Уредник: др Чедомир С. Милић


Предња корица.

Климатске особине Хецег-Новог и његовог гравитационог подручја са освртом на услове за развитак туризма и гајење јужног воћа

Књига 18

UDK 551.582(497.17 Herceg Novi), 634.3(497.17 Herceg Novi), 338.48(497.17 Herceg Novi)
Година издања: 1967
Аутори: Мишо Лазаревић
Уредник: др Чедомир С. Милић


Предња корица.

Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина – привредно-географска проучавања

Књига 17

Аутори: Мирослав Д. Милојевић :: Уредник: др Владимир Д. Ђурић :: Година издања: 1962


Предња корица.

Рељеф слива Голиске Моравице – геоморфолошка студија

Књига 16

UDK 551.435.11(497.11 Goliska Moravica)
Година издања: 1960
Аутори: Радован Љ. Ршумовић
Уредник: академик Павле Вујевић


Предња корица.

Видлич – Забрђе – економско-географска студија

Књига 15

Година издања: 1960
Аутори: Гаврило Видановић-Сазда
Уредник: академик Павле Вујевић


Предња корица.

Утицајна сфера Алексинца и њене особине

Књига 14

UDK 908(497.11 Aleksinac)
Година издања: 1958
Аутори: Олга Савић
Уредник: академик Павле Вујевић


Предња корица.

У спомен тридесетогодишњице смрти Јована Цвијића

Књига 13

UDK 91(497.11):929 Цвијић Ј.(082)
Година издања: 1957
Аутори: Александар Белић, Павле Вујевић, Петар С. Јовановић, Васа Чубриловић, Војислав С. Радовановић, Боривоје Дробњаковић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Сава – потамолошка студија

Књига 12

UDK 551.4(282.243.743)
Година издања: 1957
Аутори: Душан Дукић
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Иванградска (Беранска) котлина - регионално-географска испитивања

Књига 11

UDK 908(497.11 Ivangradska kotlina)
Година издања: 1957
Аутори: Милисав В. Лутовац
Уредник: академик Петар С. Јовановић


Предња корица.

Рељеф слива Колубаре – прилог познавању развитка полифазног и полигенетског рељефа слива

Књига 10

UDK 551.435.1(282.2 Колубара)
Година издања: 1956
Аутори: Бранислав П. Јовановић
Уредник: академик Петар С. Јовановић