Правна акта


Најосновнија правна акта која регулишу научноистраживачку делатност у Србији, као и основна акта Географског института „Јован Цвијић“ САНУ су:

  1. Закон о научноистраживачкој делатности, 8. децембар 2005. године, Службени гласник 110/05. (Република Србија)
  2. Закон о изменама и допунама закона о научноистраживачкој делатности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  3. Закон о Српској академији наука и уметности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (који доноси Скупштина Српске академије наука и уметности)
  4. Статут Српске академије наука и уметности, на својој првој редовној седници од 10. јуна 2010. године.
  5. Статут Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, на седници одржаној 7. октобра 2010. године. (који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)
  6. Правилник о издавачкој делатности Географског института "Јован Цвијић" САНУ, на седници одржаној  7. априла 2015. године (који доноси Научно веће Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)

 

Национални савет за научни и технолошки развој:

  1. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, "Службени гласник", бр. 24/2016  и 21/2017 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  2. Правилник о раду Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, бр. 69/1, који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, 28. јун 2018. године.