Јован Цвијић

Издвајамо

Baikal - the world treasure, International UNESCO Conference Спелеолошки атлас Србије Канцеларија за међународну сарадњу Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

Семинари за наставнике географије

Семинар: Како се заштитити од природних непогода

Посебна издања

Посебна издања Института уређују се према јединственом упутству, али свака публикација има различитог уредника и по два рецензента, а у новије време и три рецензента. Публикације појединачно имају свој редни број у серији, а до сада издати бројеви доступни су у библиотеци Института, као штампана издања. Један број ових публикација налази се у електронском облику.

Досадашња издања

Посебна издања

Књига 89. Жељко Бјељац, Јован Ромелић (2015):

Туризам Вршачких планина

Књига 88. Александра Терзић (2014):

Перспективе развоја културне руте „Тврђаве на Дунаву“ у функцији обогаћивања туристичке понуде Србије

Књига 87. Тренутно недоступно.

Књига 86. Јована Тодорић (2013):

Анализа стамбених преференција у контексту реурбанизације Београда

Књига 85. Александра Спалевић (2013):

Трансформација периурбаног простора Београда

Књига 84. Марија Дробњаковић (2012):

Пријепоље - фактор регионалне интеграције Југозападне Србије

Књига 83. Весна Лукић (2011):

Демографски развитак и функционална структура Панчева

Књига 82. Жељко Бјељац (2010):

Туристичке манифестације у Србији

Књига 81. Јована Бранков (2010):

Еколошки туризам у заштићеним објектима природе у Банату

Књига 80. Милена Панић (2010):

Управљање опасним отпадом

Књига 79. Марко В. Милошевић (2010):

Клизишта на територији града Јагодине

Књига 78. Југослав Николић (2010):

Верификација модела евапотранспирације (хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве)

Књига 77. Југослав Николић (2010):

Испаравање воде у хетерогеним геолошким условима (развој нумеричког модела одређивања евапотранспирације)

Књига 76. Драгана Милијашевић (2010):

Хидрогеографска студија реке Ђетиње

Књига 75. Бошко Миловановић (2010):

Клима Старе планине

Књига 74. Јелена Ковачевић - Мајкић (2009):

Хидрогеографска студија реке Скрапеж

Књига 73. Драгана Матијевић (2009):

Просторно-функционална повезаност насеља општине Стара Пазова са урбаним системом Београда

Књига 72. Јелена Ћалић (2008):

Контактне и структурне одлике карста Џевринске греде

Књига 71. Милан Радовановић, Joao Fernando Pereira Gomes (2008):

Сунчева активност и шумски пожари

Књига 70. Ана Милановић (2007):

Хидрогеографска студија реке Лепенице

Књига 69. Марко Урошев (2007):

Слив Голијске Моравице – хидролошка анализа

Књига 68. Милован Миливојевић (2007):

Глацијални рељеф на Волујаку са Биочем и Маглићем

Књига 67. Жељко Бјељац (2006):

Теоријско-методолошке основе манифестационог туризма

Књига 66. Весна Лукић (2005):

Избегличке миграције из Босне и Херцеговине у Београду

Књига 65. Жељко Бјељац, Драгољуб Штрбац, Едит Лендак (2004):

Туристичке манифестације на правцу Дунавско-Моравског коридора

Књига 64. Жељко Бјељац, Иван Б. Поповић (2004):

Материјална база туризма у простору Дунавско-Моравског коридора

Књига 63. Марина Тодоровић, Бранка Тошић, Бранислав Стојановић (2004):

Србија, еврорегиони и европске интеграције

Књига 62. Бранка Тошић, Драгана Матијевић, Весна Лукић (2004):

Дунавско-Моравски коридор – насеља

Књига 61. Мирчета Вемић (2005):

Етничка карта дела Старе Србије. Према путопису Милоша С. Милојевића 1871–1877. год.

Књига 60. Владимир Никитовић (2004):

Тачност пројекција становништва Србије

Књига 59. Јасмина С. Ђорђевић (2004):

Типологија физичко-географских фактора у просторном планирању

Књига 58. Милан Бурсаћ (предговор) (2003):

Душан Дукић – 55 година научног рада и 80 година живота

Књига 57. Љубомир Марковић, Светислав Љ. Марковић (2002):

Становништво Моравичког Старог Влаха

Књига 55. Мирчета Вемић (1998):

Теорија значења у картографији

Књига 54. Група аутора (2003):

Демографске особине регионализације Србије (друго издање)

Књига 53. Група аутора (2003):

Географска структура и регионализација Србије 2

Књига 52. Предраг Ђуровић (уредник) (1998):

Спелеолошки атлас Србије (суиздавачи: Завод за заштиту природе Србије, Географски факултет – Универзитет у Београду и Биолошки факултет – Универзитет у Београду)

Књига 51. Група аутора (1997):

Географска структура и регионализација Србије 1

Књига 50. Живадин Јовичић (1997):

Планета Земља – стварност и визије

Књига 49. Милан Ђ Бурсаћ (1996):

Географски потенцијали – вредновање и планирање насеља

Књига 48. Милан М. Радовановић (1996):

Климатска регионализација Метохије

Књига 47. Јасмина С. Ђорђевић (1996):

Евалуација природних потенцијала на примеру сливова Јабланице и Ветернице

Књига 46. Радмило Б. Јовановић (1995):

Мрежа градова Србије – Модел просторно-функцијске организације

Књига 45. Предраг Ђуровић (1995):

Крашки рељеф у сливу Краваричке реке – Драгачево

Књига 44. Александар Вељковић, Радмило Б. Јовановић, Бранка Тошић (1995):

Градови Србије – центри развоја у мрежи насеља

Књига 43. Љубомир Менковић (1995):

Површинска крашка морфологија Мокре Горе и Жљеба

Књига 42. Група аутора (1995):

Општина Мионица

Књига 41. Мирослав Оцокољић (1994):

Цикличност сушних и водних периода у Србији

Књига 40/1. Група аутора (1994):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – одлике природне средине

Књига 40/2. Група аутора (1995):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – антропогеографско-етнолошке, демографске, социолошке и културолошке карактеристике

Књига 40/3. Група аутора (1997):

Шарпланинске жупе Гора, Опоље и Средска – друштвено-економски развој (прошлост – садашњост – будућност)

Књига 39. Група аутора (1992):

Општина Смедерево

Књига 38. Гордана Војковић (1992):

Смртност становништва Београда

Књига 37/1. Група аутора (1990):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – одлике природне средине

Књига 37/2. Група аутора (1990):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – демографски развој и особености социјалног простора

Књига 37/3. Група аутора (1991):

Општина Штрпце Сиринићка Жупа – друштвено-економски развој, организација и коришћење простора

Књига 36. Мирослав Милојевић (1989):

Агрокомплекс у општини Обреновац

Књига 35. Радмило Б. Јовановић (1988):

Систем насеља у Шумадији

Књига 34. Мирослав Милојевић (1984):

Послератни развој агрокомплекса у младеновачкој општини

Књига 33. Милош Зеремски (1983):

Трагови неотектонских процеса у рељефу Западне Србије

Књига 32. Здравко Ивановић (1979):

Градови – комунални центри Црне Горе

Књига 31. Миладин Ж Весић (1978):

Становништво и миграције у Источној Србији

Књига 30. Мирослав Милојевић (1977):

Послератни развој сточарства у Западној Србији – аграрногеографска проучавања

Књига 29. Здравко Ивановић (1977):

Никшић – урбано-географска студија

Књига 28. Милена Сикимић-Спасовски (1977):

Природне компоненте развитка становништва Београда

Књига 27. Олга Савић (1977):

Градови и мања средишта источне Србије

Књига 26. Мирослав Д. Милојевић (1975):

Западна Србија – аграрно-географска проучавања

Књига 25. Драган П. Родић (1974):

Слив Увца – регионално-географска студија

Књига 24. Мирослав Д. Милојевић (1972):

Развој и особине сточарства у Источној Србији

Књига 23. Михаило Костић (1970):

Белопаланачка котлина – друштвеногеографска проучавања

Књига 22. Драгутин Петровић (1970):

Слив Црног Тимока – геоморфолошка студија

Књига 21. Олга Савић (1969):

Крушевац и његова утицајна сфера

Књига 20. Милош Зеремски (1969):

Сјеничка Котлина – геоморфолошка студија

Књига 19. Бранимир Љ. Дакић (1967):

Сокобањска котлина – економско-географска студија

Књига 18. Мишо Лазаревић (1967):

Климатске особине Хецег - Новог и његовог гравитационог подручја са освртом на услове за развитак туризма и гајење јужног воћа

Књига 17. Мирослав Д. Милојевић (1962):

Мачва, Шабачка Посавина и Поцерина

Књига 16. Радован Љ. Ршумовић (1960):

Рељеф слива Голијске Моравице

Књига 15. Гаврило Видановић-Сазда (1960):

Видлич – Забрђе – економско-географска студија

Књига 14. Олга Савић (1958):

Утицај сфера Алексинца и њене особине

Књига 13. Група аутора (1957):

У спомен тридесетогодишњици смрти Јована Цвијића

Књига 12. Душан Дукић (1957):

Сава – потамолошка студија

Књига 11. Милисав В. Лутовац (1957):

Иванградска (Беранска) котлина – регионално-географска испитивања

Књига 10. Бранислав П. Јовановић (1956):

Рељеф слива Колубаре – прилог познавању развитка полифазног и полигенетског рељефа слива

Књига 9. Чедомир С. Милић (1956):

Слив Пека – геоморфолошка студија

Књига 8. Мирослав Д. Поповић (1956):

Крагујевац и његово привредно подручје – прилог привредној и социјалној географији града и околине

Књига 7. Олга Савић (1955):

Утицај сфере градова у долини Велике Мораве

Књига 6. Гаврило Видановић-Сазда (1955):

Висок – привредно-географска испитивања

Књига 5. Ђорђе П. Паунковић (1953):

Рељеф слива Ресаве

Књига 4. Стеван П. Бошковић (1952):

Скретање вертикала у Србији

Књига 3. Милисав Лутовац (1951):

Привредно-географска карактеристика Јасенице

Књига 2. Бранислав Букуров (1951):

Привредно-географске прилике и саобраћајне везе фрушкогорске области

Књига 1. Боривоје Ж Милојевић, Павле Хрћан (1949):

Прилози географији банатске пешчаре

Актуелно

Међународна научна конференција „Век и по Јована Цвијића“, 12-14. октобар 2015. године, Београд, Србија.

Треће обавештење

Ове године навршава се 150 година од рођења знаменитог српског географа Јована Цвијића (1865-1927).

Ради обележавања овог великог јубилеја, Српска академија наука и уметности, Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ и Музеј града Београда организовали су Међународну научну конференцију посвећену научном делу Јована Цвијића, као и другим видовима његовог друштвеног ангажовања.

Одржана је II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. април 2015. године, Саранск, Русија

Са великим задовољством обавештавамо вас да је у организацији Руског географског друштва, Владе Републике Мордовије, Н.П. Огарев Национални Мордовског Универзитета и Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, у периоду од 23. до 24. априла 2015. године, успешно одржана друга по реду међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“.

Научна сарадња

Захвалница

Географском институту „Јован Цвијић“, САНУ уручена је захвалница Географског факултета Мордовског државног универзитета и Руског географског друштва, 12. 10. 2015. године, Београд.

Прва званична посета декана Економског факултета Државног универзитета из Саранска (Руска Федерација) нашем Институту, 27. Јул 2015. године, Београд, Србија

Учешће на међународним скуповима

др Милан Радовановић, Међународна конференција - Бајкалски Међународни еколошки форум „Чистая планета“(International conference - Байкальский международный экологический форум „Чистая планета“), 3-4 10. 2015. године, Иркутск, Русија.

мср Власта Кокотовић Каназир, мр Милена Панић, мср Марија Дробњаковић и мср Јована Тодорић, Међународна конференција „Друштво и простор“, 25-26. 9. 2015. године, Нови Сад, Србија.

мср Јована Тодорић, Међународна конференција „ЕУГЕО Будимпешта 2015.“, од 30. 8. до 2. 9. 2015. године, Будимпешта, Мађарска.

мср Марија Дробњаковић, Научна радионица „Депопулација руралних простора у Централној и Источној Европи“, 11-13. 6. 2015. године, Герлиц, Немачка.

др Милан Радовановић, др Жељко Бјељац, др Ана Петровић, др Дарко Вуковић, др Милан Миленковић, др Сузана Ловић, II Међународна конференција „Природне непогоде – везе између науке и праксе“, 23–24. 4. 2015. године, Саранск, Русија

др Жељко Бјељац и др Марко Д. Петровић, Међународна научно-практична конференција „Sustainable Development of Tourism Market: International Practice and Russian Experience“ (Одрживи развој туристичког тржишта: међународна пракса и руско искуство), 16. 4. 2015. године, Ставропољ, Руска Федерација

др Марко Милошевић и др Ана Петровић, Научно-стручни скуп са међународним учешћем „Планска и нормативна заштита простора и животне средине“, 16–18. 4. 2015. године, Палић, Суботица

 

Нова издања

Зборник радова

Зборник радова бр. 65-2, 65-1, 64-3, 64-2, 64-1, 63-4, 63-3, 63-2, 63-1, 62-3
EBSKO

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије науке и уметности је започео сарадњу електронског лиценцирања са EBSCO индексном базом, најзначајнијег међународног агрегатора целих текстова зборника, часописа и других извора. Цели текстови Зборника радова Географског института„Јован Цвијић“, САНУ ће се наћи у EBSCO академској бази података током наредних месеци. 6.4.2015.godine.

Остала издања

и суиздаваштво

Лексикони националних паркова Србије – „Ђердап“, први том едиције

 

Настава – семинари

Како се заштитити од природних непогода

Настава – промоције

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на манифестацији „Ноћ истраживача“, која је одржана 25. септембра 2015. године, од 16h до 23h, у Шопинг центру Delta City, Београд, Србија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на VI Евроазијском Економском Форуму Младих, 21 - 23. април 2015. године, Екатеринбург, Русија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествовао је на Првој међународној радионици „Danube Future“, 8-10. април 2015. године, Клагенфурт, Аустрија.

Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ учествује на Трећем регионалном сајму образовања, Интерактивна поставка: „3D рељеф Србије“ и предавање: „Бујичне поплаве као природне непогоде у Србији“, одржано у периоду 12–13. марта 2015. године у Ћуприји, Србија

VIII Сусрет организатора манифестација, др Жељко Бјељац, виши научни сарадник Географског института, добитник је награде за најбољег појединца у области манифестационог туризма за 2014. годину.

др Жељко Бјељац, гостовао је у емисији "Књига утисака", на телевизији РТС 2, где је говорио на тему манифестационог туризма у Србији и активностима на изради Правилника о категоризацији манифестација. Емисија је емитована 31. јануара 2015. године, Београд, Србија