Географски институт „Јован Цвијић“ САНУ


Географски институт је основан 31. маја 1947. године у оквиру Српске академије наука (САНУ). Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност организација и систематски рад на унапређивању научних истраживања у области географије и система сродних научних дисциплина. Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада.

Један од иницијатора, оснивача, а уједно и први директор Института био је академик Петар С. Јовановић. Међу директорима Института били су и академик Павле Вујевић, академик Милисав Лутовац, проф. др Душан Дукић, др Милован В. Радовановић, др Милан Бурсаћ и други, а од 2008. године до данас функцију директора обавља др Милан Радовановић.

DSC 3808

 

Седиште Института је у Београду, у ул. Ђуре Јакшића бр. 9. Институт повремено има своје истраживачке јединице у већим центрима Србије, а активно је истраживачко одељење у Новом Саду. 

Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања. Посебно, задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, Европе и Света.

Географски институт радове својих сарадника објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 70 Зборникa радова и 96 монографија.

Институт организује различите научне скупове на актуелне географске теме и сарађује са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.). Сарадници Института редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству.

Институт је организован у пет одељења: за физичку географију (заступљене су све физичко-географске дисциплине), за друштвену географију (истраживања насеља, популациона и антропогеографска истраживања), за регионалну географију (регионална и економска истраживања), за просторно планирање (локална истраживања, израда просторних планова и стратегија развоја, као и питања животне средине) и за картографију (припрема база података, обрадa података и израда тематских карата).

У Институту је запослено 42 особe, од чега 39 сарадника, међу којиме је 29 доктора наука (два научна саветника, четири виша научна сарадника и 18 научна сарадника), три магистра, шест мастера и један дипломирани географ (истраживач-пројектант за ГИС), који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција, и три особе као техничка лица.