Мисија и визија


Основна делатност Института је научноистраживачки рад у области географије, као система сродних научних дисциплина. Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада. Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања.

Основни задатак Института је да проучава просторне појаве, објекте, облике, односе, стања и процесе у географској средини. Истраживањима се обухватају просторне области Србије као и шире територије Балканског полуострва, Јужне и Средње Европе, ширег подручја Европе и Света.

Мисија Института је да као научно-истраживачка организација обједињује основна, примењена и развојна мултидисциплинарна истраживања у географским, природним и друштвеним наукама, у циљу што веће примене резултата географских истраживања у земљи и иностранству, као и популаризацији науке и ширењу научних знања и вештина усмерених ка јавном и приватном сектору, као и појединцима у земљи и иностранству.

Свој допринос Институт остварује кроз:

- истраживачке резултате и иновације у стратешким областима које су у сагласности са потребама и развојним потенцијалима Србије; Географски институт научне радове својих сарадника објављује у едицијама Зборник радова и Посебна издања. До сада је штампано 66 Зборникa радова и 89 научних монографија.

- сарадњом са домаћим и иностраним институцијама на пољу истраживачког, научног и образовног система, кроз сарадњу са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.);

- образовањем доктораната и стручњака из области геонаука у циљу стицања академских звања и њиховог научног ангажовања на пројектима. У Институту је ангажовано 36 сарадника (међу којима је 21 доктора наука, шест магистара, осам мастера и један дипломирани географ) који реализују пројекте финансиране од стране Министарства за науку и технолошки развој Републике Србије и других институција. Такође, на Институту је ангажовано и четворо стипендиста доктораната.

- пружањем консултантских и других услуга која воде примени најновијих знања и технологија у области геонаука;

- пружање одговора на глобалне проблеме и допринос у развоју заједничких решења и иновативних идеја кроз организацију и учешће на различитим научним скуповима и семинарима на актуелне географске теме, као и публиковањем научних радова сарадника Института у водећим међународним научним часописима у свету.

- Популаризацијом науке и подизањем друштвене свести о значају научних истраживања и иновација за друштво у целини, а пре свега кроз предавања, промоцију и учешће Института на различитим манифестацијама у Србији.