Активности


Институт је научна установа, јединица Српске академије наука и уметности у Београду, чија је основна делатност везана за организацију и систематски рад на унапређивању и спровођењу научних истраживања из области гео-наука и географији сродних дисциплина. 

Научна делатност Института обавља се у складу са Законом о научноистраживачкој делатности Србије и постављеном програмском оријентацијом рада. Основни интерес у својој делатности, Институт остварује кроз основна, примењена и развојна научна истраживања из области: физичке географије; географије становништва и насеља; друштвене географије; регионалне географије и картографије и просторног планирања.

Основне активности Института спроводе се кроз научно-истраживачке пројекте, кабинетска и теренска истраживања, организацију конференција и учешће на међународним и домаћим научним и стручним скуповима, активности у смислу организовања стручних семинара, предавања, саветовања и промоција.

 

Пројекти

Научноистраживачки рад Института обавља се индивидуалним и колективним ангажовањем свих сарадника Института на реализацији научних пројеката. Резултати научног рада публикују се у институтским, Aкадемијиним, националним и међународним периодичним и посебним публикацијама. Облици истраживачког тимског рада су: научне конференције, конгреси, симпозијуми, семинари, експедиције и други облици који доприносе постизању научних резултата.

 

Организација научних скупова

Институт организује различите научне скупове на актуелне географске теме и сарађује са географским институцијама у земљи и иностранству, а посебно са институтима из Академија других земаља (Бугарска, Румунија, Словенија, итд.). 

 

Учешће на научним скуповима

Сарадници Института редовно учествују на научним скуповима у земљи и иностранству, где презентују резултате својих истраживања на актуелне теме.

 

Семинари

Географски институт „Јован Цвијић” САНУ од 2008. године реализује семинаре који имају за циљ да заштите људске животе и умање последице изазване дејством природних непогода, да упозна полазнике са иновативним системима за прикупљање просторних података и упознавање географске научне проблематике. Примарни задатак организовања ових стручних семинара је оспособљавање наставника и професора у основним и средњим школама да пренесу на ученике знања и вештине које се односе на опште географске проблематике.

 

Предавања

У оквиру својих редовних активности Географски институт „Јован Цвијић” организује стручна предавања у циљу усавршавања кадрова и заинтересованих страна за географске теме, а посебно у оквиру већих догађаја и фестивала науке. 

 

Промоције

Географски институт "Јован Цвијић" САНУ, редовно учествује у промоцији науке и указује на њен значај редовним активностима сарадника Института у оквиру разних догађаја и фестивала, ангажовањем у друштвеним акцијама и честим појављивањем у јавним медијима.