Правна акта


Најосновнија правна акта која регулишу научноистраживачку делатност у Србији, као и основна акта Географског института „Јован Цвијић“ САНУ су:

 

ЗАКОНИ

  1. Закон о науци и истраживањима, 8. јул 2019. године, Службени гласник Републике Србије, бр. 49/19
  2. Закон о научноистраживачкој делатности, 8. децембар 2005. године, Службени гласник 110/05. (Република Србија)
  3. Закон о изменама и допунама закона о научноистраживачкој делатности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)
  4. Закон о Српској академији наука и уметности, 23. март 2010. године, Службени гласник 18/10. (који доноси Скупштина Српске академије наука и уметности)

 

СТАТУТИ

  1. Статут Српске академије наука и уметности, на својој првој редовној седници од 10. јуна 2010. године.
  2. Статут Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, на седници одржаној 7. октобра 2010. године. (који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)

 

ПРАВИЛНИЦИ

  1. Правилник о раду Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, бр. 69/1, који доноси Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ, 28. јун 2018. године.
  2. Правилник о издавачкој делатности Географског института "Јован Цвијић" САНУ, на седници одржаној  7. априла 2015. године (који доноси Научно веће Географског института „Јован Цвијић“ СAНУ)
  3. Правилник о поступку и начину вредновања, и квантитативном исказивању научноистраживачких резултата истраживача, "Службени гласник", бр. 24/2016  и 21/2017 (Република Србија, Министарство просвете, науке и технолошког развоја)

 

ЕТИЧКИ КОДЕКС

1. Кодекс понашања у научноистраживачком раду, бр. 451-03-00860/2018-14, који доноси Национални савет за научни и технолошки развој, 21. фебруар 2018. године

2. Етички кодекс Географског института "Јован Цвијић" САНУ, бр. 98/1, који доноси Управни одбор Географског института "Јован Цвијић" САНУ, 29. децембар 2020. године.

 

РОДНА РАВНОПРАВНОСТ

1. План родне равноправности Географског института „Јован Цвијић“ САНУ,бр. 59/1, од 19.7.2022. године, који је донео Управни одбор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ

2. Одлука о формирању Одбора за родну равноправност и именовању Одговорног лица за родну равноправност, бр. 60/1, од 20.7.2022.године, коју је донео директор Географског института „Јован Цвијић“ САНУ