Евиденциони број семинара: кат. бр. 792, ЗУОВ
Датум одржавања: 2019 до 2022 године
Место одржавања: ГИ "Јован Цвијић" САНУ, Београд, Србија
Организатори: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ
Руководилац семинара: мр Марко В. Милошевић; др Ана Милановић; мр Радмила Милетић
Програм семинара: Koridori Srbije.pdf

 

Географски институт "Јован Цвијић" САНУ у оквиру програма стручног усавршавања запослених у образовању спроводи семинар под називом "Коридори Србије". Општи циљ програма је упознавање са просторним структурама Србије.

Специфични циљеви програма односе се на:
- Упознавање наставника са савременим приступом у разумевању географског простора, његовог поимања са различитих аспеката, а нарочито са аспекта умрежавања простора;
- Разумевање коридора као носилаца савремених друштвено-економских, интеграцијских, демографских и културних процеса на простору Србије;
- Обучавање наставника за коришћење различитих извора географских информација у наставним садржајима са циљем развоја проблемског модела рада у настави географије и других наставних предмета;
- Унапређивање способности интердисциплинарног приступа у раду наставника и имплементирање тема о коридорима у наставне и ваннаставне активности.

Контакт особа: Марко Милошевић
е-пошта:

До сада је у Београду одржано три семинара са овом тематиком.

Фотографије: