Предња корица.

Зборник радова "Развој и потенцијали екотуризма на Балканском полуострву" (бр.1, 2 и 3.)

Аутори: Група аутора :: Уредник: Марина Тодоровић :: Година издања: 2003
Издавачи: Географски институт "Јован Цвијић" САНУ; Географски институт Бугарске академије наука, Софија, Бугарска; Факултет за туризам и угоститељство, Охрид, Македонија

Књига представља Тематски зборник радова са међународног научног скупа под називом " Развој и потенцијали екотуризма на Балканском полуострву". Научни радови представљени у овој књизи баве се рекреативним ресурсима на Балкану као важном потенцијалу за економски просперитет, посебно за земље у транзицији, какве су земље на Балкану.

Садржај ове књиге укључује научне радове на тему: Регионални парк Балкан - будући пројекат Европе: екотуризам као његов почетак, Теоретске и практичне основе екотуризма, Ситуација и перспективе високопланинског туризма на Балканском полуострву, Екотуризам на подручју Ђердапа и Карпата, Екотуризам - база демографског развоја руралних насеља на подручју пан-европског коридора 10, Планине у систему реке Нишаве као база за развој планинског и екотуризма дуж коридора 10, Природни потенцијали Власинског језера као базе развоја екотуризма, Развојне могућности за екотуризам у заштићеним природним резерватима - студија случаја "Царска бара", Природни потенцијали туристичко-рекреативног региона Стара планина, Екотуризам и комплементарне активности као могућност укључивања у развојни процес, Потенцијали реке Градац као екотуристичког изазова, Неки аспекти развоја туристичког потенцијала планина у Бугарској, Понашање туриста као потрошача у еко-тржишној статегији, Производња здраве хране као фактор екотуристичког развоја у ФНРЈ Македонији, Геотуристичке вредности Албанских Алпа, Развој екотуризма као средства репозиционирања Србије као туристичке дестинације, Индикатори одрживог развоја туризма, Одрживост и едукација становништва за надолазећи туризам, Заштита геонаслеђа у сврхе туристичког развоја, Геонаслеђе Источне Србије, Планина Цер - стање, заштита и могућности за развој екотуризма, Неке хемијске карактеристике карстних вода у Источној Србији у функцији туристичког развоја, Пећина Орловача - туристичке вредности, Ситуација и могућности за спелеолошки туризам у Србији, Туристички потенцијали Суве планине, Екотуризам у планинским селима као програм за унапређење живота на Старој планини, Карактеристике климе и вегетације на Копаонику и екотуризам, Одређивање еколошких последица туристичких активности у заштићеним подручјима, Промене у стању животне средине на Ади Циганлији и унапређење базирано на одрживом развоју,