Сарадници


Основна делатност Института је научноистраживачки рад у области географије, као система сродних научних дисциплина. Према назначеној научној програмској делатности Институт је организован по одељењима, а одељења се састоје од одсека. Сарадници института распоређени су по одељењима на основу своје стручне специјализације, односно области научно-истраживачког рада и генералних интересовања.

 

Одељења Института

– Одељење физичке географије

Одељење физичке географије бави се формирањем фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију научних истраживања у широком пољу географских дисциплина (геолошка истраживања, педолошка истраживања, геоморфологија, климатологија и метеорологија, хидрологија, биогеографија и заштита животне средине, и слично). На пољу физичко-географских истраживања у Институту дат је највећи научни допринос, објављен је изузетан број монографских дела, као и велики број међународно признатих студија.

– Одељење друштвене географије

Одељење друштвене географије бави се изучавањем широког спектра демографских и антропогених истраживања, кроз мултидисциплинарни приступ изучавању становништва (географија насеља, демографија, миграције становништва, структуре становништва, пројекције, статистика становништва, историјска демографија, антропологија, геополитика, популациона политика, културолошке студије и др.) Притом се сарадници Института усмеравају ка стицању и ширењу знања о теоријским питањима развитка ставништва, о регионалној диференцираности демографских процеса у Србији, Балкану, Европи и свету, али и изради студија о становништву.

– Одељење регионалне географије

Одељење регионалне географије бави се регионалним истрживањима (регионална географија, геополитика, економска географија), превасходно на простору Србије и Балкана, али и шире. За основни предмет проучавања узима се комплекс природних и друштвено-економских појава на одређеном простору, као и њихови међусобни односи, са циљем изучавања и утврђивања њиховог географског распростирања. Врши се географска регионализација и изучава проблематика везана за регије и регионе, анализирају се развојна обележја држава и регија Европе и света.

– Одељене за картографију

Одсек за картографију у оквиру Географског института постоји од 1950. године. Основни циљ овог одељења је прикупљање просторних података са циљем израде, припреме и прегледа основних географских карата и атласа, на чему је ангажовано неколико картографа и картографских цртача. Припадници института објавили су мноштво картографских скица у прилозима својих радова, а од посебних картографских издања публиковано је 11 пољопривредних карата, једна геоморфолошка, једна демографска и једна етничка карта Србије.

– Одељење просторног планирања

 Одељење за просторно планирање врши истраживања из области савремене теорије и праксе просторног планирања, са посебним фокусом на пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. Сарадници Института су директно ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, руководили су или су учествовали у изради планских докумената стратегијског карактера, и активни су чланови струковних асоцијација у земљи и иностранству. У оквиру рада овог одељења публиковано је неколико монографија националног значаја, као и већи број стручних и научних радова из области просторног планирања.

Осим основних организационих јединица Институт има своје органе управе као и стручне службе. Стручне службе пружају одређене услуге и информације у зависности од потребе и захтева упућених од стране трећих лица, било да су у питању сродне научне институције, образовне институције, локалне самоуправе, организације или појединци. Поред тога, у оквиру административних и техничких служби у оквиру и за потребе Института обављају се: општи, правни, кадровски, материјално-финансијски и издавачки послови, као и међуинституционална сарадња.