• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Сарадници


Основна делатност Института је научноистраживачки рад у области географије, као система сродних научних дисциплина. Према назначеној научној програмској делатности Институт је организован по одељењима, а одељења се састоје од одсека. Сарадници института распоређени су по одељењима на основу своје стручне специјализације, односно области научно-истраживачког рада и генералних интересовања.

 

Одељења Института

– Одељење физичке географије

Одељење физичке географије бави се формирањем фундаменталних и апликативних знања, способности, вештина и ставова потребних за планирање, организовање и реализацију научних истраживања у широком пољу географских дисциплина (геолошка истраживања, педолошка истраживања, геоморфологија, климатологија и метеорологија, хидрологија, биогеографија и заштита животне средине, и слично). На пољу физичко-географских истраживања у Институту дат је највећи научни допринос, објављен је изузетан број монографских дела, као и велики број међународно признатих студија.

– Одељење друштвене географије

Одељење друштвене географије бави се изучавањем широког спектра демографских и антропогених истраживања, кроз мултидисциплинарни приступ изучавању становништва (географија насеља, демографија, миграције становништва, структуре становништва, пројекције, статистика становништва, историјска демографија, антропологија, геополитика, популациона политика, културолошке студије и др.) Притом се сарадници Института усмеравају ка стицању и ширењу знања о теоријским питањима развитка ставништва, о регионалној диференцираности демографских процеса у Србији, Балкану, Европи и свету, али и изради студија о становништву.

– Одељење регионалне географије

Одељење регионалне географије бави се регионалним истрживањима (регионална географија, геополитика, економска географија), превасходно на простору Србије и Балкана, али и шире. За основни предмет проучавања узима се комплекс природних и друштвено-економских појава на одређеном простору, као и њихови међусобни односи, са циљем изучавања и утврђивања њиховог географског распростирања. Врши се географска регионализација и изучава проблематика везана за регије и регионе, анализирају се развојна обележја држава и регија Европе и света.

– Одељене за картографију

Одсек за картографију у оквиру Географског института постоји од 1950. године. Основни циљ овог одељења је прикупљање просторних података са циљем израде, припреме и прегледа основних географских карата и атласа, на чему је ангажовано неколико картографа и картографских цртача. Припадници института објавили су мноштво картографских скица у прилозима својих радова, а од посебних картографских издања публиковано је 11 пољопривредних карата, једна геоморфолошка, једна демографска и једна етничка карта Србије.

– Одељење просторног планирања

 Одељење за просторно планирање врши истраживања из области савремене теорије и праксе просторног планирања, са посебним фокусом на пракси просторног и урбанистичког планирања у Србији. Сарадници Института су директно ангажовани на раду на бројним научно-истраживачким пројектима које финансира Влада Републике Србије, руководили су или су учествовали у изради планских докумената стратегијског карактера, и активни су чланови струковних асоцијација у земљи и иностранству. У оквиру рада овог одељења публиковано је неколико монографија националног значаја, као и већи број стручних и научних радова из области просторног планирања.

Осим основних организационих јединица Институт има своје органе управе као и стручне службе. Стручне службе пружају одређене услуге и информације у зависности од потребе и захтева упућених од стране трећих лица, било да су у питању сродне научне институције, образовне институције, локалне самоуправе, организације или појединци. Поред тога, у оквиру административних и техничких служби у оквиру и за потребе Института обављају се: општи, правни, кадровски, материјално-финансијски и издавачки послови, као и међуинституционална сарадња.