Зборник радова - Књига бр. 53

 

Почетна страна

Mirko Grčić, Ivan Ratkaj

Transport Corridors as a Factor of Integration in South-Eastern Europe (7–26)

Саобраћајни коридори као фактор интеграције у југоисточној Европи

Janina Wrzak-Tomić, Andrzej Manecki

Hidrothermal Phenomena in Risova Cave and Within Vencac Massif Shumadies, Serbia (27–47)

Хидротермалне појаве у пећини Рисовача и у оквиру масива Венчац, Шумадија, Србија

Marina Jordanova, Gešo Gešev

Natural, recreational, and cultural-historic Values of the Sandanski Spa (Pirin Mountains) (49–72)

Природне, рекреативне и културно-историјске вредности бање Сандански (Пиринске планине)

M.S.Gill, Upinder Sawhney, Yadvinder Singh

Pattern of Foreign Direct Invesment in India, Since 1991. (73–93)

Шема страних директних инвестиција у Индији од 1991. године