Зборник радова - Књига бр. 60-1

 

Cover / Корице

Front page, Contents / Насловна страна, Садржај

J. Romelić, I. Nagy, Ž. Bjeljac

Degradation Processes in Rural Borderline Settlements in the Region of Vršac Mountains (1–15)

Преведено на српски

Деградациони процеси у пограничним насељима вршачких планина

T. J. Glavonjić, D. Milijašević, M. Panić

Geoheritage Protection of Serbia – Present Situation and Perspectives (17–30)

Преведено на српски

Заштита геонаслеђа Србије – развој, садашње стање и перспективе

G. Milentijević, B. Nedeljković, J. Đokić

Assessment of the Mining Practices Effects on the Water Quality in the Ibar River Within the Leposavić Municipality (31–46)

Преведено на српски

Анализа утицаја рударских активности на квалитет воде Ибра у општини Лепосавић

R. Nurković

Influence of Salt Production on Development of Industry in the Tuzla Valley (47–56)

Преведено на српски

Утицај производње соли на развој индустрије у Тузланској котлини

U. Stankov, N. Ćurčić, V. Dragićević

Assessment of Forms and Extent of Tourism Web Promotion in Serbia (57–68)

Преведено на српски

Процена облика и распрострањености туристичке веб промоције у Србији

M. Pašić, A. Ivkov-Džigurski, V. Stojanović

Survey on Student's Interest in Economic-Geography Contents et Some Universities in Serbia (69–86)

Преведено на српски

Испитивање заинтересованости студената за економско – географске садржаје на појединим универзитетима у Србији

M. Shishmanova

Central and Peripheral Regions – A Topical Problem in Regional Policy (87–105)

Преведено на српски

Централне и периферне области – кључни проблем регионалне политике

D. Vuković, Li Wei

Regional Competitiveness: The Case of Western China (107–124)

Преведено на српски

Регионална конкурентност: пример западне Кине

Географски институт

CIP