Зборник радова - Књига бр. 61-3

 

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Milan Radovanović, Milan Stevančević, Dragana Milijašević, Saumitra Mukherjee, Željko Bjeljac

Astrophysical analysis of earthquake near Kraljevo (Serbia) on 03 November 2010 (1–15)

Преведено на српски

Астрофизичка анализа земљотреса код Краљева (Србија) 03. новембра 2010. године (1–16)

Sava Simić

Hydrological heritage within protection of geodiversity in Serbia – legislation history (17–32)

Преведено на српски

У припреми...

Nataša Simeunović Bajić

Protected natural resources: media representations of national parks (33–45)

Преведено на српски

Заштићена природна добра: медијско представљање националних паркова (33–45)

Jugoslav Aničić, Marko Laketa, Svetlana Vukotić

The investment policy and regional development of Serbia in the transition period (47–61)

Преведено на српски

Инвестициона политика и регионални развој Србије у транзиционом периоду (47–61)

Jovana Todorić, Ivan Ratkaj

Neighborhood perception as an indicator of gentrification in central zone of Belgrade (63–79)

Преведено на српски

Перцепција суседства као показатељ џентрификације у централној зони Београда (63–80)

Ivana Penjišević, Milena M. Nikolić

Changes in population dynamics of Raška region (81–94)

Преведено на српски

Промене у кретању становништва Рашког краја (81–94)

Dajana Vukojević

Geomorphological specific features of Trebinje as tourist attractions (95-107)

Преведено на српски

Геоморфолошке специфичности као туристичка атрактивност Требиња (95–107)

Zlata Radivojević, Dragana Paunović

Importance of households for the development of event tourism in the municipality Lučani (109-118)

Преведено на српски

Значај домаћинства за развој манифестационог туризма у општини Лучани (109–119)

Snežana Besermenji, Nataša Milić, Ivo Mulec

Indians culture in the tourism of Ontario (119-136)

Преведено на српски

Култура индијанаца у туризму Онтарија (121–139)

Aleksandra Spalević, Nikola Igračev

The natural-geographical basics for the development of the adventure tourism in Serbia (137-150)

Преведено на српски

У припреми...

Branislav Bajat, Nikola Krunić, Milan Kilibarda, Mileva Samardžić – Petrović

Spatial modelling of population concentration using geographically weighted regression method (151-167)

Преведено на српски

Просторно моделовање концентрације становништва методом географске регресије (151–168)

BOOKS REVIEWS

ПРЕГЛЕД КЊИГА

Ana Milanović

“Hydrogeographic Study of the Đetinja River”, Author: Dragana Milijašević (169-170)

Преведено на српски

„Хидрогеографска студија реке Ђетиње“, Аутор: Драгана Милијашевић (169-170)

Željko Bjeljac

“Hazardous waste management - planning, organization and system functioning”, Author: Milena Panić (171)

Преведено на српски

„Управљање опасним отпадом – планирање, организација и функционисање система“, Аутор: Милена Панић (171)

Jovana Brankov

“Tourist events in Serbia”, Author: Željko Bjeljac (173)

Преведено на српски

„Туристичке манифестације Србије“, Аутор: Жељко Бјељац (173)

Zoltan Takacs and Imre Nagy

“Regional Transformation Processes in the Western Balkans Countries”, Authors: Zoltan Takacs and Imre Nagy (174-177)

Преведено на српски

У припреми...

Geographical Institute

CIP