Зборник радова - Књига бр. 59-2

 

Садржај

Уредник Жељко Бјељац

Предговор

Љ. Миљковић, С. Миладиновић, М. Степановић

Клизишта у смедеревском подунављу (1–16)

M. Radovanović, B. Milovanović, J. Gomes

Endangerment of Undeveloped Areas of Serbia by Forest Fires (17–35)

Преведено на српски

Угроженост неразвијених подручја Србије од шумских пожара

M. Urošev, A. Milanović, D. Milijašević

Assessment of the River Habitat Quality in Undeveloped Areas of Serbia Applying the RHS (River Habitat Survey) Metod (37–58)

Преведено на српски

Одређивање квалитета речних станишта у неразвијеним подручјима Србије применом RHS (River Habitat Survey) метода

B. Tošić, V. Lukić, M. Ćirković

Settlements of Undeveloped Areas of Serbia (59–77)

Преведено на српски

Насеља неразвијених подручја Србије

А.Ивковић-Џигурски, Б.Ђурђев, М.Бубало-Живковић

Лаудоновац „Најстарије“ село у Војводини (79–93)

Ж. Бјељац, Ј. Бранков, И. Поповић

Туризам у неразвијеним просторима Србије (95–110)

S. Nastis, E. Papanagiotou

Dimensions of Sustainble Rural Development in Mountainous and Less Favored Areas – Evidence from Greece (111–131)

А.Спалевић

Могућност за развој руралног подручја у Републици Србији (133–147)

Р. Милетић, М. Тодоровић, Д. Миљановић

Приступ неразвијеним подручјима у регионалном развоју Србије (149–171)

М. Вемић

Тематске карте у функцији привредног развоја Србије са освртом на неразвијена подручја (173–188)

Д. Вуковић

Ниска конкурентност неразвијених подручја: „уско грло“ привреде Србије (189–204)

Географски институт

Зборник радова Географског института „Јован Цвијић“ САНУ (Опште напомене, Упуство ауторима)

Географски институт

CIP