Зборник радова - Књига бр. 46

 

Насловна страна

Садржај

Јован Динић

О проблему рејонирања природног потенцијала Србије (3–12)

Рајко Гњато

О неким проблемима регионалне географије (13–18)

Мирослав Оцокољић

Регионализација у хидрогеографским истраживањима (19–28)

Владимир Стојанчевић

Велике реке Србије као речни слив као просторна јединица препреке миграцијама (29–40)

Верка Јовановић, Мирослав Оцокољић

Речни слив као просторна јединица (41–48)

Слободан Ћурчић, Драгољуб Бугарски

Географска истраживања у Војводини (49–56)

Бранислав Ђурђев, Саша Кицошев

Међународно истраживање Баната (57–64)

Doina Mihalica

Preset and Future Preocupations of the Research Geographers in Timisoara (65–70)

Раденко Лазаревић

Неки проблеми развоја геоморфологије (71–82)

Душан Гавриловић

Развој и перспективе српске геоморфологије (83–90)

Мирослав Марковић, Љубомир Менковић

Геоморфолошка карта: концепција, израда и примена (91–106)

Мирослав Марковић, Радмила Павловић, Томас Чупковић

Квантитативна геоморфолошка анализа (107–119)

Александар Вељковић

Индустрија – фактор у геопростору (123–134)

Зоран Жегарац, Богдан Лукић, Александра Гојшана

Инфраструктурни системи као матрикс динамике геосистема (135–142)

Бранка Тошић

Типологија насеља на основу примењеног истраживања (143–148)

Иван Б. Поповић

Досадашња друштвено-географска проучавања насеобина за одмор и рекреацију у Србији (149–160)

Стеван Станковић

Научни и апликативни значај туристичке географије (161–170)

Никола Ђорђевић

Географија и ПТТ саобраћај. (171–178)

Душан Јовић, Милан Медаревић

Тип шуме – основна природна и географска категорија (179–186)

Дејан Ђорђевић

Постоје ли парадигме у просторном планирању? (187–200)

Јелка Адамовић

Фактори локације становања (201–208)

Весна Иконовић

Географски информациони системи и њихова повезаност са картографијом (211–220)

Анита Иванишевић, Слободан Кабларевић, Весна Иконовић, Александра Гојшина

Интегрисање географске базе података и карте као услов анализе географског простора (221–234)

Јасмина Ђорђевић

О проблему квалитета картографких прилога у просторним плановима (235–248)

Владимир Станковић

Значај емпиријског потенцијала демографске статистике за мултидисциплинарно проучавање просторно–демографских појава (249–264)

Светлана Радовановић

Могућности коришћења статистичке грађе за анализу етногеографских и етнодемографских процеса (265–273)

Живадин Јовичић

Географизација географије – један од фундаменталних задата њеног даљег развоја (277–290)

Владимир Лобанов, Х.Б. Лобанова, С.Р. Степаненко, В.Е. Леонов

Development of Non-Homogeneous, Non-Stationary Sciences to and After 2000 (291–302)

Ion Mac

The Concepts of Cosequentiality and Snergetism as Sepports of Geographical Approach (303–310)

В. И. Бабкин, И. А. Шикломанов

Гидрологические последстия глобального изменения климата и проблемы географии (311–316)

Милован Пецељ

Географски омотач гносеолошко-методолошка поставка (317–324)

Милан Бурсаћ

Географска истраживања и планирање простора (325–333)

Рецензенти