Зборник радова - Књига бр. 61-1

 

Cover / Корице

Front page / Насловна страна

Contents / Садржај

Milutin Tadić, Aleksandar Petrović

Mathematical-geographical analysis of the orientation of St John’s Church of the Studenica monastery (1–12)

Преведено на српски

Математичкогеографска анализа оријентације студеничке цркве Св. Јована (1–10)

Mila Pavlović, Aleksandar Radivojević, Ljiljana Dimitrijević

Climate of Sokobanja Basin and its influence on the development of agriculture (13–30)

Преведено на српски

Клима Сокобањске котлине и њен утицај на развој пољопривреде (11–27)

Dragan Burić

Indexes of temperature and precipitation extremes in Podgorica in the period 1958–2008 (31–42)

Преведено на српски

Индекси температурних и падавинских екстрема у Подгорици у периоду 1951-2008. (29–39)

Uglješa Stankov, Vladimir Stojanović, Vanja Dragićević, Daniela Arsenović

Ecotourism – an alternative to mass tourism in nature park “Stara Planina” (43–60)

Преведено на српски

Екотуризам – алтернатива масовном туризму у парку природе „Стара планина“ (41–58)

Nebojša Vuković

Comparative geopolitical analysis of “hotspots” in the Russian Federation and in the Republic of Serbia (61–84)

Преведено на српски

Компаративна геополитичка анализа „жаришта нестабилности“ у Руској Федерацији и Републици Србији (59–82)

Mirko Grčić, Ljiljana Grčić

Genesis of the city Šabac and origin of its name (85–106)

Преведено на српски

Генеза града и порекло имена Шапца (83–103)

Mirčeta Vemić, Suzana Lović

Contemporary atlases of Serbia (107-116)

Преведено на српски

Савремени атласи Србије (105–118)

Geographical Institute

Упутство за писање текста

Geographical Institute

CIP