• Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Позив за специјални број часописа Remote Sensing

   Поштоване колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету предстојећег специјалног издања часописа Remote Sensing (ISSN 2072-4292) под називом "Extraterrestrial Influences on Remote Sensing in the Earth's Atmosphere", индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:4.509 и Scopus: Q1). Рок за...

  • Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Позив ауторима за посебно издање часописа SUSTAINABILITY

   Поштоване колегинице и колеге, Позивамо Вас да својим радовима допринесете квалитету специјалног издања часописа Sustainability (ISSN 2071-1050) под називом "Sustainable Countryside Perspectives – Cohesion between Rural Geography and Tourism, индексиран од стране база WoS–SSCI, IF2019:2.576 и...

  • Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (International Year of Caves and Karst – IYCK)

   Међународна година пећина и краса (IYCK) је светски непрофитни пројекат чији циљ је образовање јавности о овим веома значајним и широко распрострањеним природним ресурсима. Организатор је Међународна спелеолошка унија (UIS), организација за истраживање, проучавање и заштиту пећина и краса, која...

Предња корица.

Верификација модела евапотранспирације

Књига 78

ISBN 978-86-80029-49-8

UDK 551.573(282.243.744)(497.11), 556.131(282.243.744)(497.11)
Година издања: 2010
Аутори: Југослав Николић
Уредник: Мирослав Оцкољић

 

 

 

Кроз мултидисциплинарни приступ проблему евапотранспирације аутор укључује у истраживање утицај многобројних фактора: од утицаја различитих геолошких подлога до утицаја географских, геоморфолошких, метеоролошких, хидрогеолошких и хидролошких чинилаца. Аутор врши верификацију развијеног нумеричког модела евапотранспирације кроз истраживања и примене на терене горњег слива западне Мораве. Истражује се утицај фактора терена на величину прорачуна испаравања. Анализирају се физичко-географски, хидролошки и климатски параметри горњег слива Западне Мораве и разматра утицај географског положаја, геоморфолошких карактеристика терена, хидрографски и хидролошки услови. Изучававају се климатске карактеристике и вегетациони покривач у циљу реалније процене албеда. Анализирају се елементи геолошке грађе и основна хидрогеолошка својства стена и терена. На комплексан начин, уз уважавање утицаја орографије и динамике, анализирају се и падавине, као и процес укупног отицаја. На основу вишегодишњих низова измерених вредности протицаја и падавина врши се прорачун падавина и отицаја за слив. Методом водног биланса одређује се интегрално испаравање воде са изучаваног слива које се пореди са израчунатим испаравањем добијеним применом нумеричког модела и утврђује корекција прорачуна испаравања воде условљена утицајем фактора терена. Домен модела дефинише се у односу на површину посматраног слива/сливног подручја. Публикација аутора др Југослава Николића, “Верификација модела евапотранспирације – хидрогеолошка, хидролошка, географска и метеоролошка истраживања на примеру горњег слива Западне Мораве.Аутор верификује нумерички модел евапотранспирације кроз истраживања и примене у хетерогеним геолошким условима терена. Тиме је остварен значајан научни допринос за практичне примене нумеричког модела у одређивању интегралног испаравања воде на произвољном терену.